Zdroj: IPR

Motolské údolí se během příštích let promění v centrum kultury s obchodním bulvárem

Starý Smíchov se v příštích letech během několika etap změní z nevzhledné části města působící dojmem periferie ve vyhledávanou živou lokalitu plnou zeleně, jenž nabídne kulturní vyžití, nákupní bulvár i dostatek prostoru k odpočinku.

15. červenec 2018 19:11:02

Po pečlivé analýze a četných diskuzích s občany vznikl rozsáhlý projekt revitalizace ulic Plzeňská a Vrchlického a přilehlých lokalit. Dlouhodobá proměna poměrně hustě osídleného území bere v potaz historický kontext lokality, její dopravní význam a zároveň pracuje s požadavky občanů Smíchova. Několik let příprav a rozhovorů nakonec dalo vzniknout velké urbanistické studii, na jejichž základech se v následujících obdobích promění původní nevzhledné nebo nefunkční lokality Smíchova do zcela nové přívětivé podoby.

S účelem zlepšení kvality života místních se ve střednědobém horizontu dočkáme změny charakteru plzeňské ulice, kdy dojde k odklonění většiny dopravy na ulici Vrchlického. Plzeňská se stane vyhledávanou obytnou městskou třídou s bohatou zelení a četným vyžitím v podobě kaváren a dalších podniků včetně doprovodných kulturních událostí.

Ulice se dočká nového dlážděného povrchu, jenž podpoří vizuální kvalitu místa, nového kvalitního mobiliáře i značného ozelenění. Dostupnosti navíc napomohou nové zastávky tramvaje, přičemž vozový park budou tvořit nové nízkopodlažní a vysoce odhlučněné vozy.


Projekt Plzeňské ulice

Automobilová doprava bude v obou směrech sdružena především do ulice Vrchlického, kterou čeká proměna v plnohodnotný městský bulvár s novou zástavbou, místy k parkování a zrekonstruovanými historickými objekty. S důrazem na životní prostředí bude ulici lemovat nové stromořadí a dojde k posílení městské hromadné dopravy, což by mělo dopomoci snížení dopravy automobilové. Ta bude zklidněna také omezením počtu aut v centru města a dobrou propojeností se zbytkem Prahy pro pěší a cyklisty.

Velké změny k lepšímu se dočká také vozovna Košíře. Historicky cenná budova nyní působí zanedbaným dojmem v nánosu přilehlých konstrukcí a reklamních ploch. Stavba je navíc umístěna na klíčovém místě mezi třemi důležitými plochami zeleně – Kavalírkou, Šalamounkou a Klamovkou.

Součástí revitalizace bude proměna staré vozovny na městskou tržnici, předláždění okolních ploch, razantní úprava zeleně a zlepšení přístupnosti okolních parků, což v kombinaci s omezením dopravy v prostoru dá vzniknout malému náměstí a příjemnému prostoru s novou tramvajovou zastávkou, rekonstruovanou budovou pošty i lepšími přechody.


Vozovna Košíře jako městská tržnice

Významná transformace čeká i bývalou dělnickou osadu Buďánka. Prostor v této lokalitě tvoří z velké části asfaltové plochy, zeleň je jen velmi extenzivně udržovaná a hlavní roli zde hraje doprava.

Cílem revitalizace je tento prostor doplnit o nové stromořadí, komunitní zahrádky a původní dělnické domy, které jsou nyní v zanedbaném stavu, změnit v komunitní centrum s možností např. trhů. Předprostorem Buďánek se pak stane veřejně přístupný zelený pás vedle potoka, podél kterého budou moci chodit pěší izolovaně od dopravy.

Četné změny čekají také Košířské náměstí, jenž vyrostlo v prostoru bývalé tramvajové smyčky. Náměstí disponující školou a kostelem v současné době působí spíše odpudivým zanedbaným dojmem a v podstatě neplní funkci náměstí. Problémem je zde špatná údržba zeleně, absence přechodů pro chodce nebo špatně koncipovaný park.

Po realizaci navrhovaných úprav by se však náměstí mělo proměnit v důstojné funkční místo přímo navazující na školní budovu a její potřeby. Stejně jako v osadě Buďánka dojde i zde k odkrytí koryta motolského potoka. Dojde také na omezení aut, především přímo před školou, kde v prostorách parku vyrostou nové pergoly, které by mohly být využívány i pro potřeby výuky. Prostor se dočká také nové dlažby a obměny zeleně, která bude koncipována tak, aby působila příjemným dojmem a propojovala důležitá místa náměstí.

Využívaný park Husovy Sady pocházející z období první republiky čeká decentní proměna v podobě otevření prostoru v okolí potoka pěším, obnova pramene Husovka nebo doplnění a obměna herních ploch. To vše se zachováním většiny původní vegetace, kterou čekají jen lehčí obměny ve prospěch návštěvníků.


Husovy sady

Úpravy se dotknou také parku Kavalírka, kde v současné době chybí především kvalitní a bohatší síť cest. Součástí revitalizace území je jejich zpevnění, rozšíření a lepší odvodnění. Navíc bude park obohacen o řadu dětských prvků pro vyžití rodin s dětmi a na své si přijdou i pejskaři, kteří se dočkají nové psí louky určené výhradně pro jejich potřeby. Dále se zde dočkáme obnovy některých dřevin, i když staré kosterní stromové patro zůstane zachováno.

Razantní zásah čeká i zchátralé Náměstí Pod Radnicí, jenž momentálně slouží hlavně k odstavování osobních automobilů a jeho společenské využití je s výjimkou školy a pracovního úřadu nízké.

Nevzhledný prostor s kontejnery na tříděný odpad uprostřed čeká nová dlažba, četné doplnění městského mobiliáře pro pěší i možnost domovních předzahrádek. Parkovací místa budou jasně vymezena a doplněna zelení.

Na jih od Vrchlického ulice při začátku kopcovitého terénu, jenž je momentálně značně zpustlý a působí odpudivým dojmem periferie, se chystá rekonstrukce jedné z vil, která by měla do budoucna sloužit jako městská knihovna. Kolem bude vybudován pěší koridor vedoucí až do úplného srdce Prahy.

Plánovaný je zde jasný a přehledný vstup do svahů, což návštěvníkům umožní po esteticky příjemných zpevněných cestách křižovat Šalamounku s Klamovkou. Prostor tak získá zcela nový charakter, kdy bude důležitým uzlem na trase mezi zelení, přičemž zde dojde k regulaci některých budov, které nezapadají do rázu okolního prostranství.


Nová knihovna se vstupem do svahů

Historický park Klamovka se v kontextu obnovy území dočká revitalizace zeleně, obnovy povrchů, rekonstrukce vstupu i lepší dostupnosti městskou dopravou. Park bude nově dostupný také ve směru od vozovny.

Radikálních úprav se pak dočká území v okolí městského okruhu nedaleko Anděla. V prostorách vytrácejících se původních ulic a rušné dopravy na zanedbaném území dojde k velkému doplnění zeleně, která doprovodí zcela novou a jasně definovanou obchodní ulici.


Nová ulice poblíž městského okruhu

Dojde zde k vybudování schodů, které propojí ulici Plzeňská s klidnou zelení Sacré-Coeur nebo zeleného koridoru propojujícího jednotlivé parky, přičemž městský okruh bude odhlučněn. Nově vzrostlé obchodní a obytné budovy na ulici, která spojí starý a nový Smíchov, budou mít ke všemu kompletně zelené střechy, což v kombinaci s četným doplněním zeleně v lokalitě přispěje ke zlepšení smogové situace.

Celý prostor Motola bude dále doplněn dílčími detaily, jako jsou přechody pro chodce nebo obměna městského mobiliáře. Za působivým urbanistickým projektem stojí A69- Architekti, kteří vypracovali rozsáhlou analýzu a následné řešení prostoru na základě zadání radnice Prahy 5.
Revitalizace území je rozdělena do několika více či méně rozsáhlých etap, které by měly probíhat průběžně po dobu až několika desetiletí.

Tento článek je součástí spolupráce s pražským institutem plánování a rozvoje IPR